Vážení zákazníci přejeme vám úspěšný rok 2023.

Waka mini - Cherry Bomb 18mg Karton 10 ks

 
 
E-cigareta třešně Jednorázová elektronická cigareta WAKA mini s příchutí třešní - Cherry bomb. Žádné potíže, žádné starosti. Není potřeba nabíjet, vše je již připraveno k okamžitému užívání. Perfektní chuť. Prodáváme pouze velkoobchodně registrovaným zákazníkům v balení po 10ks.
Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
29.9.2023
1 690 Kč    
Kód produktu 15182668
Značka Waka
Kategorie Elektronické cigarety
 
  • Jednorázová elektronická cigareta WAKA mini s příchutí třešní
  • Obsah náplně: 2 ml
  • Obsah nikotinu: 18mg/ml
  • Kapacita baterie: 400 mAh
  • Potahů: cca 700x (záleží na uživateli)
  • Elegantní černobílý design lahvičky
  • Výrobek prochází přísným testováním
  • Žádné doplňování liquidu ani dobíjení baterie

WAKA Mini – Cherry Bomb

Složení: glycerol; propan-1,2-diol; ethanol; ben- zylalkohol; 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid; nikotin (ISO); benzoová kyselina; octová kyselina; (R)-p-mentha-1,8-dien; methyl-cinnamát; dekan-4-olid; 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron; benzaldehyd; eugenol; L-menthol; ethyl-hexanoát; ethyl-butyrát; ethyl-2-methylbutanoát; tolualdehyd; methyl-(3--oxo-2-pentylcyklopentanacetát); cis-hex-3-en-1-ol; benzyl-acetát; cinnamaldehyd; isopentyl-acetát. Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let.

UFI: JN10-E0MV-R00Y-D57G

Zdraví škodlivý při požití. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

VAROVÁNÍ 

Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy. Obsahuje (R)-p-mentha- -1,8-dien, methyl-cinnamát,  

Pokyny pro uživatele

Nikotin je vysoce návyková látka a může vést k závislosti na něm.

Jak zařízení použít Sejměte ze zařízení ochranný silikonový kryt. Jemným potáhnutím začněte zařízení používat. Zařízení obsahuje e-kapalinu s obsahem nikotinu, nepoužívejte k více potáhnutím v krátkém čase za sebou. Kontraindikace a specifické rizikové skupiny

Tento výrobek by neměli používat Nezletilí (příslušný zákonný věk naleznete v místních právních předpisech). Těhotné nebo kojící ženy. Nikotin může způsobit vrozené vady dítěte nebo poškodit reprodukční zdraví. Kdokoli s již existujícími zdravotními problémy. Výrobek nepoužívejte, pokud trpíte kardiovaskulárním onemocněním, máte vysoký krevní tlak, cukrovku, onemocnění plic, rakovinu nebo srdeční a cévní onemocnění. Alergici. Výrobek může u osob s určitými alergiemi vyvolat alergickou reakci nebo jiné potíže. Osoby s respiračním onemocněním. Nekuřáci. Tento výrobek není určený k použití osobami, které nikdy nekouřily nebo neužívaly nikotinové výrobky, nebo které již přestaly tabák nebo nikotinové výrobky používat.

Tento výrobek nepoužívejte, pokud máte v anamnéze zánět jícnu, hiátovou kýlu nebo refluxní chorobu jícnu (GERD).

Možné nepříznivé účinky: podráždění úst a krku, kašel, zvýšený odpor dýchacích cest, bolest na hrudi, zvýšený krevní tlak, zvýšená tepová frekvence, zvracení, nevolnost, bolesti hlavy, závrať, bolest břicha. Pokud se u vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou v této příručce uvedeny, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají i po ukončení používání výrobku, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotnickým odborníkem.

První pomoc Tento výrobek obsahuje roztok nikotinu. Kontakt s pokožkou nebo očima může způsobit podráždění. Veškeré části pokožky, které přijdou do styku s e-kapalinou, důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte ústa a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě, že vyhledáte lékařskou pomoc, mějte u sebe nádobku výrobku nebo štítek výrobku.

Obecné použití a údržba Skladování 

Výrobek skladujte na chladném, suchém a tmavém místě a při pokojové teplotě 21-25°C/70-77°F. Pro optimální kvalitu se doporučuje kapsli spotřebovat do 15 dnů od otevření. Kvalita e-kapaliny a použití kapsle s e-kapalinou podléhá podmínkám prostředí, včetně tlaku vzduchu a teploty. Doba použitelnosti výrobku je 18 měsíců.

Dopad na životní prostředí

E-kapalina se skládá z několika složek, které jsou citlivé na změny teploty, tlaku a další podmínky prostředí. Skladujte ji a zacházejte s ní opatrně s cílem předejít únikům nebo změnám kvality. Pro optimální kvalitu kapsli používejte v rozmezí 15-30℃/59-86℉. Byla-li kapsle vystavena extrémnímu teplu nebo chladu, doporučuje se ji před použitím přivést do pokojové teploty. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nikotin je toxický.

Dojde-li k požití jakékoli části zařízení nebo jakéhokoli množství e-kapaliny, vypijte vodu pro její zředění a vyhledejte lékařskou pomoc. 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Provoz

Při používání tohoto výrobku nebo manipulaci s ním buďte opatrní. Jedná se o výrobek spotřební elektroniky, který obsahuje kov, baterii a citlivou elektroniku. Zařízení můžete poškodit, pokud jej upustíte, spálíte, prorazíte, zmáčknete nebo vystavíte tekutinám. Baterie Vestavěná lithium-iontová baterie je znovu dobíjecí a není určena k vyjmutí ani výměně uživatelem. Nedemontujte zařízení ani nevyjímejte baterii sami. Vyjmutí baterie může způsobit jiskření, přehřátí a může způsobit požár, výbuch nebo únik škodlivých látek. Vyvarujte se kontaktu zařízení s vysokými teplotami, nevystavujte ho ohni.

Zařízení neumísťujte do blízkosti přímých zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani do prostředí s vysokými teplotami (nad 60℃/140℉). Kontakt s vysokou teplotou

poškodí baterii, což způsobí její poruchu a může vést k požáru, výbuchu nebo úniku škodlivých látek. Lithium-iontová baterie začne při zahřátí nebo spálení hořet

a/nebo exploduje. Vyvarujte se vystavení kapalinám Tento výrobek není vodotěsný a neměl by zvlhnout ani by neměl být vystaven tekutinám. Zařízení nenamáčejte a nevystavujte velkému množství tekutin, včetně vody, mořské vody a nápojů.

Nepoužívejte poškozená zařízení

Zaznamenáte-li jakoukoli neobvyklost ve vzhledu nebo funkci Vašeho zařízení, zejména fyzické poškození, deformaci, nafouknutí baterie nebo únik kapaliny, okamžitě přestaňte zařízení používat. 

Hmotnost 38 kg