Waka mini - Peach Apple 18mg Karton 10 ks

 
 
E-cigareta broskev a jablko Jednorázová elektronická cigareta WAKA mini s příchutí broskve, jablka - Peach apple. Žádné potíže, žádné starosti. Není potřeba nabíjet, vše je již připraveno k okamžitému užívání. Perfektní chuť. Prodáváme pouze velkoobchodně registrovaným zákazníkům v balení po 10ks.
Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
19.6.2024
1 690 Kč    
Kód produktu 15182660
Značka Waka
Kategorie Elektronické cigarety
 
  • Jednorázová elektronická cigareta WAKA mini s příchutí broskve, jablka - Peach apple.
  • Obsah náplně: 2 ml
  • Obsah nikotinu: 18mg/ml
  • Kapacita baterie: 400 mAh
  • Potahů: cca 700x (záleží na uživateli)
  • Elegantní černobílý design lahvičky
  • Výrobek prochází přísným testováním
  • Žádné doplňování liquidu ani dobíjení baterie

WAKA Mini – Peach Apple

Složení: propan-1,2-diol; glycerol; ethanol; 2-isopro- pyl-N,2,3-trimethylbutyramid; undekan-4-olid; nikotin (ISO); octová kyselina; cis-hex-3-en-1-ol; linalool; hexyl-acetát; (Z)-hex-3-enyl-acetát; ben- zoová kyselina; dekan-4-olid; hexan-1-ol; hex-2-enal; benzylalkohol; L-menthol; ethyl-butyrát; benzyl-acetát; methyl-(2-methylbutyrát); dekan-5-olid; (R)-p-mentha-1,8-dien; isopentyl-acetát; ethyl-2-methylbutanoát; 3-hydroxy-2-methyl-4-pyron; propyl-acetát; citronellyl-acetát; 4-methyl-2-fenyl-1,3-dioxolan; trans-hex-2-en-1-ol; nonan-4-olid. Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let.


UFI: MT10-F00P-C00X-QUDM 

VAROVÁNÍ

Zdraví škodlivý při požití. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. Při používání tohoto výrobku nejezte, ne- pijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy. Obsahuje linalool, hex-2-enal, (R)-p-mentha-1,8-dien, trans-hex-2-en-1-ol. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: ni- kotin (ISO), 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid.

Pokyny pro uživatele

Nikotin je vysoce návyková látka a může vést k závislosti na něm.

Jak zařízení použít: Sejměte ze zařízení ochranný silikonový kryt. Jemným potáhnutím začněte zařízení používat. Zařízení obsahuje e-kapalinu s obsahem nikotinu, nepoužívejte k více potáhnutím v krátkém čase za sebou. Kontraindikace a specifické rizikové skupiny

Tento výrobek by neměli používat nezletilí (příslušný zákonný věk naleznete v místních právních předpisech), těhotné nebo kojící ženy. Nikotin může způsobit vrozené vady dítěte nebo poškodit reprodukční zdraví. Kdokoli s již existujícími zdravotními problémy. Výrobek nepoužívejte, pokud trpíte kardiovaskulárním onemocněním, máte vysoký krevní tlak, cukrovku, onemocnění plic, rakovinu nebo srdeční a cévní onemocnění. Alergici: Výrobek může u osob s určitými alergiemi vyvolat alergickou reakci nebo jiné potíže. Osoby s respiračním onemocněním. Nekuřáci: Tento výrobek není určený k použití osobami, které nikdy nekouřily nebo neužívaly nikotinové výrobky, nebo které již přestaly tabák nebo nikotinové výrobky používat.

Tento výrobek nepoužívejte, pokud máte v anamnéze zánět jícnu, hiátovou kýlu nebo refluxní chorobu jícnu (GERD).

Možné nepříznivé účinky: podráždění úst a krku, kašel, zvýšený odpor dýchacích cest, bolest na hrudi, zvýšený krevní tlak, zvýšená tepová frekvence, zvracení, nevolnost, bolesti hlavy, závrať, bolest břicha. Pokud se u vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou v této příručce uvedeny, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají i po ukončení používání výrobku, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotnickým odborníkem.

První pomoc Tento výrobek obsahuje roztok nikotinu. Kontakt s pokožkou nebo očima může způsobit podráždění. Veškeré části pokožky, které přijdou do styku s e-kapalinou, důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte ústa a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě, že vyhledáte lékařskou pomoc, mějte u sebe nádobku výrobku nebo štítek výrobku.

Obecné použití a údržba: Skladování 

Výrobek skladujte na chladném, suchém a tmavém místě a při pokojové teplotě 21-25°C/70-77°F. Pro optimální kvalitu se doporučuje kapsli spotřebovat do 15 dnů od otevření. Kvalita e-kapaliny a použití kapsle s e-kapalinou podléhá podmínkám prostředí, včetně tlaku vzduchu a teploty. Doba použitelnosti výrobku je 18 měsíců.

Dopad na životní prostředí

E-kapalina se skládá z několika složek, které jsou citlivé na změny teploty, tlaku a další podmínky prostředí. Skladujte ji a zacházejte s ní opatrně s cílem předejít únikům nebo změnám kvality. Pro optimální kvalitu kapsli používejte v rozmezí 15-30℃/59-86℉. Byla-li kapsle vystavena extrémnímu teplu nebo chladu, doporučuje se ji před použitím přivést do pokojové teploty. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nikotin je toxický.

Dojde-li k požití jakékoli části zařízení nebo jakéhokoli množství e-kapaliny, vypijte vodu pro její zředění a vyhledejte lékařskou pomoc. 


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Provoz

Při používání tohoto výrobku nebo manipulaci s ním buďte opatrní. Jedná se o výrobek spotřební elektroniky, který obsahuje kov, baterii a citlivou elektroniku. Zařízení můžete poškodit, pokud jej upustíte, spálíte, prorazíte, zmáčknete nebo vystavíte tekutinám. Baterie: Vestavěná lithium-iontová baterie je znovu dobíjecí a není určena k vyjmutí ani výměně uživatelem. Nedemontujte zařízení ani nevyjímejte baterii sami. Vyjmutí baterie může způsobit jiskření, přehřátí a může způsobit požár, výbuch nebo únik škodlivých látek. Vyvarujte se kontaktu zařízení s vysokými teplotami, nevystavujte ho ohni.

Zařízení neumísťujte do blízkosti přímých zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani do prostředí s vysokými teplotami (nad 60℃/140℉). Kontakt s vysokou teplotou poškodí baterii, což způsobí její poruchu a může vést k požáru, výbuchu nebo úniku škodlivých látek. Lithium-iontová baterie začne při zahřátí nebo spálení hořet a/nebo exploduje. Vyvarujte se vystavení kapalinám: Tento výrobek není vodotěsný a neměl by zvlhnout ani by neměl být vystaven tekutinám. Zařízení nenamáčejte a nevystavujte velkému množství tekutin, včetně vody, mořské vody a nápojů.

Nepoužívejte poškozená zařízení

Zaznamenáte-li jakoukoli neobvyklost ve vzhledu nebo funkci Vašeho zařízení, zejména fyzické poškození, deformaci, nafouknutí baterie nebo únik kapaliny, okamžitě přestaňte zařízení používat. 

Hmotnost 38 kg